Facebook Instagram Back to top
Zážitková výučba,
zábavné experimenty,
nové poznatky, tréning
analytického a kritického
myslenia

O programe

Kreatívna veda je systémový program na rozvoj kritického a vedeckého myslenia, ktorý prináša do škôl zážitkové vzdelávanie, atraktívne aktivity a nadobúdanie vedomostí v súvislostiach. Systémový program je určený žiakom na 2. stupni základných škôl a 8-ročných gymnázií pre ročníky prima až kvinta a je podporený Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR.

Ciele

BankaRozvíjať kompetencie žiakov základných škôl v oblasti kritického myslenia, vedeckého bádania, spájania informácií do súvislostí či tímovej spolupráce pomocou rôznych aktivít na hodine.
KnihaVytvoriť nástroj, ktorý žiakom priblíži vedu a zároveň bude podporným systémom poznávania sveta hravou formou bez dodatočnej záťaže pre učiteľov.
NotesZískavať, povzbudzovať a podporovať žiakov, aby sa v budúcnosti rozhodli pre vedeckú kariéru. Záujem a angažovanosť mladých ľudí vo vede je kľúčová pre pokrok a konkurencieschopnosť našej krajiny v globálnom kontexte.

Vízia

BankaPrinášať do škôl trvalo udržateľný koncept aktivít, ktoré sú synergicky podporované a vytvárajú priestor pre rozvoj kritického a vedeckého myslenia žiakov zážitkovou formou, čo môže byť kľúčové pre ich úspech v dnešnom dynamickom svete.
KnihaPodporovať žiakov, aby nielen pasívne prijímali informácie, ale aby sa aj aktívne zapájali do procesu objavovania sveta okolo seba.
NotesVzbudiť v nich zvedavosť a záujem porozumieť zákonitostiam sveta a zároveň rozvíjať ich analytické schopnost , čo je podľa nás základom pre budovanie budúcej generácie informovaných a aktívnych občanov.
Deti v laboratóriu Pokus v exteriéri Deti v laboratóriu 2

Realizátorky a realizátori projektu

Alena Opálková Šišková
Alena Opálková Šišková
Samostatná vedecká pracovníčka
Ústav polymérov SAV, v. v. i
Predkladateľka projektu a líderka v oblasti Technická výchova.
Alena Opálková Šišková je samostanou vedeckou pracovníčkou a v súčasnosti pôsobí na oddelení syntézy a charakterizácie polymérov, Ústavu polymérov SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa zameriava na vývoj a testovanie nanovlákenných membrán pre filtračné aplikácie na báze recyklovaných plastov a biodegradovateľných polymérov. V roku 2018 bola členkou kolektívu oceneného „Cenou SAV“ za popularizáciu vedy, konkrétne za akciu: Nájdi v sebe vedca.

Okrem toho je predsedníčkou občianskeho združenia All4Science, o. z., zameraného na popularizáciu vedy, členkou organizačného tímu jarných a letných vedeckých táborov (od roku 2019 do súčasnosti), letnej školy mladých vedcov (od roku 2019 do súčasnosti) ako aj dlhoročnou účastníčkou popularizačných akcií ako Európska noc výskumníkov a dni otvorených dverí na Ústave polymérov SAV, v. v. i.

Naviac spolupracuje aj na prepájaní vedy, technológií a umenia pod titulom NANO-Art. V prezentovanom systémovom programe pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied sa Alena venuje hlavne oblasti technickej výchovy, ktorá by mala predovšetkým rozvíjať manuálne zručnosti žiakov.
Klára Velmovská
Klára Velmovská
FMFI UK v Bratislave
Pôsobí na Katedre didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave ako docentka na Oddelení didaktiky fyziky. Vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. Zameriava sa na rozvoj kritického myslenia žiakov. Je editorkou a spoluautorkou niekoľkých pracovných zošitov z fyziky a metodických materiálov pre učiteľov. Recenzuje učebnice, pracovné zošity a iné materiály z fyziky pre základné a stredné školy. Aktívne sa v pozícii lektorky zúčastňuje akcií určených učiteľom fyziky.
Martin Nosko
Martin Nosko
Riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
Predkladateľ projektu a líder za tému Fyzika
Martin Nosko je autorom množstva vedeckých prác s významným ohlasom vo vedeckej komunite. Je držiteľom piatich domácich a jedného zahraničného ocenenia. Od roku 2016 je členom vedeckej rady ÚMMS SAV,v. v. i., a členom Komisie č. 7 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV,v. v. i.. Je podpredsedom Spoločnosti pre nové materiály a technológie – SNMT, n. o., a predsedom občianskeho združenia All4Science, o. z., zameraného na popularizáciu vedy.

Angažuje sa v oblasti vzdelávania, zážitkového vzdelávania a priblíženia vedy k mladým ľudom prostredníctvom Letnej školy mladých vedcov, Vedeckého kuriéra a projektu Nájdi v sebe vedca. Po úspešných pokusov realizovať rôznorodé aktivity pre študentov vo veku od 10 do 15 rokov je jedným z predkladateľov projektu Kreatívna veda a lídrom za tému Fyzika.
Pavol Farkaš
Pavol Farkaš
Samostatný vedecký pracovník
Chemický ústav SAV, v. v. i.
Predkladateľ projektu a líder za tému Chémia.
Pavol Farkaš má dlhoročnú prax s izoláciami a chemickými modifikáciami mikrobiálnych polysacharidov, zaoberá sa syntézou a charakterizáciou multivalentných glykokonjugátov. Pracoval aj ako technický editor v Chemical Papers. Stal sa držiteľom podporného fondu Štefana Schwarza. Je dvojnásobný laureát ceny SAV za popularizáciu vedy.
Miroslav Ferko
Miroslav Ferko
Samostatný vedecký pracovník
Zástupca vedeckého riaditeľa
Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV, v.v.i.
Predkladateľ projektu a líder za tému Biológia.
Miroslav Ferko sa významne angažuje v oblasti propagácie mladých vedeckých talentov. Je nositeľom dvoch ocenení „Cena SAV“ za popularizáciu vedy. Je predsedom občianskeho združenia Preveda, v ktorom spolu s kolegom Ing. Farkašom dlhoročne vytvára podmienky pre moderné vzdelávanie a prezentáciu mladej vedeckej obce prostredníctvom „Interaktívnej konferencie mladých vedcov“.

Odborne sa venuje problematike experimentálnej kardioprotekcie na úrovni srdca a srdcových mitochondrií so zameraním na štúdium patofyziologických mechanizmov poškodenia srdca pri rôznych typoch ochorení. Spoločne s pracovným tímom sa v rámci vedeckých projektov sústredí na identifikáciu regulačných zmien na úrovni proteomických analýz metódou hmotnostnej spektrometrie.
Zapojte sa so svojimi žiakmi do vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pomôcť v rozvoji kritického a vedeckého myslenia pomocou zážitkovej výučby.