Facebook Instagram Back to top
Fyzika a technická výchova

Fyzika a technická výchova

Kniha Fyzika
Martin Nosko
Martin Nosko
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i
Alena Opálková Šišková
Alena Opálková Šišková
Ústav polymérov SAV, v. v. i
„Systémový program podporený rezortom školstva pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied, ktoré pre žiakov a učiteľov pripravia vybavenie na pokusy, metodické pomôcky či interaktívnu aplikáciu, je ďalšou dôležitou súčasťou zatraktívnenia vzdelávania.“

Čo získate zapojením do pilotného programu?

Check Praktické pomôcky na realizáciu pokusov v triede
Check Efektívne odporúčania na rozvoj kritického a vedeckého myslenia
Check Metodickú príručku pre učiteľov s praktickými tipmi
Check Digitálne pracovné listy umiestnené na web
Kreatívna veda prináša do škôl pokusné sety, ktoré majú pomôcť učiteľom na 2. stupni ZŠ rozvíjať kompetencie žiakov 6. a 7. ročníka v oblasti kritického myslenia, vedeckého bádania, spájania informácií do súvislostí či tímovej spolupráce. V tomto roku sme zahájili prípravu pokusných setov, vrátane metodiky a pracovných listov, i pre 8. ročník ZŠ.
Cieľom aktivity je poskytovanie atraktívnych riešení a pomôcok pre učiteľov fyziky 6. a 7. ročníka v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Pokusové sety

BankaAktivity v rámci projektu zamerané na fyziku obsahujú viac ako 50 pokusov určených do tried. Pomôcky sú určené na realizáciu pokusov.
KnihaPraktická príručka je súčasťou pokusného setu pre učiteľov a obsahuje návody, inštrukcie a odporúčania k pokusom v rámci predmetu fyzika a technická výchova.
NotesTlačené materiály pre žiakov v triede predstavujú doplnkové materiály na ďalšie rozvíjanie vedeckého a kritického myslenia pri aktivitách na hodine fyziky.
Pokusové sety obsahujú pomôcky na realizáciu všetkých pokusov na hodinách fyziky a technickej výchovy uvedených v materiáloch pre učiteľa i žiaka. Materiál pre učiteľa – metodická príručka je v tlačenej podobe, pracovné listy pre žiaka sú dostupné v elektronickej podobe vo forme docx a pdf súborov. Učiteľ ich môže prispôsobiť potrebám svojich žiakov. V rámci technickej výchovy si žiaci môžu pripraviť pomôcky, pomocou ktorých skúmajú na hodine fyziky vybraný fyzikálny jav.

Fyzika

Materiály pripravené k vyučovaniu fyziky korešpondujú s platnými učebnicami fyziky pre základné školy. Fyzikálne pojmy si žiak osvojuje cez riešenie úloh, realizáciu pokusov a len malá časť obsahu vyučovania sa žiakovi vysvetľuje opisom. Tento spôsob spracovania podporuje aktívne poznávanie a učenie sa stratégiám, postupom práce pri experimentovaní, meraní a spracovaní výsledkov merania. Dominantným postupom je stratégia empirického poznávania, pričom za dôležitú považujeme grafickú metódu spracovania. Pri príprave materiálov preferujeme činnostný spôsob vyučovania s rešpektovaním konštruktivistickej pedagogickej teórie.

Technická výchova

Hlavným cieľom technickej výchovy v Kreatívnej vede je systematicky rozvíjať manuálne zručnosti žiakov, pretože sú nevyhnutné nielen pre remeselníkov, ale aj pre právnikov, učiteľov a iné profesie, vrátane rodičov na materskej dovolenke. Manuálne zručnosti majú všeobecný význam vo všetkých oblastiach ľudského života. Okrem toho, byť dobrým vedcom vyžaduje nielen filozofické myslenie, ale aj schopnosť experimentovať. Často sa stáva, že nadstavec, podstavec alebo iné technické vybavenie potrebné na experiment nie je k dispozícii na trhu a nemožno si ho kúpiť a vedec si ho musí vyrobiť sám. Preto sú manuálne zručnosti dôležité aj pre vedca.
Zapojte sa so svojimi žiakmi do vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pomôcť v rozvoji kritického a vedeckého myslenia pomocou zážitkovej výučby.