O programe

Cieľom programu je zamerať sa na rozvoj vedeckého a kritického myslenia cez rôznorodé aktivity a menšie projekty zastrešené pod názvom Kreatívna veda. Tím predkladateľov programu sa chce pokúsiť nadviazať na trojročný projekt Nájdi v sebe vedca a pokračovať v aktivitách, ktoré na školách poukážu na dôležitosť zážitkového vzdelávania a učenia v súvislostiach. V rámci programu je kladený dôraz na vedecké myslenie cez viaceré kanály a aktivity realizované v zastúpení jednotlivých ústavov SAV, v. v. i..

Ambíciou pilotného ročníka je vytvoriť trvalo udržateľný koncept aktivít, ktoré sú synergicky podporované a vytvárajú priestor na rozvoj kritického a vedeckého myslenia žiakov zážitkovou formou. Systémový program je určený žiakom na 2. stupni základných škôl.

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

Ústav experimentálnej psychológie SAV, v. v. i., Líder za meranie efektivity programu a implementáciu vedeckého myslenia.

Vladimíra Čavojová je samostatnou vedeckou pracovníčkou a v súčasnosti pôsobí ako zástupkyňa vedúceho Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i.. Vo svojom výskume sa zameriava na skúmanie rôznych druhov nepodložených presvedčení, vedecké myslenie a zlepšenie vedeckej komunikácie s cieľom ich redukovania. Okrem toho je vášnivou popularizátorkou vedy, čoho dôkazom jej aj ocenenie SAV, v. v. i., z roku 2020. Na tému chýb v myslení a racionality napísala a spolueditovala niekoľko kníh určených pre širšiu verejnosť (napr. Rozum – návod na použitie, Iris, 2016; Anatómia intuície, Iris, 2017; Prečo ľudia veria nezmyslom, Premedia, 2019; Prečo ľudia potrebujú krízy, Premedia, 2021). Vedecké myslenie je v centre nielen jej výskumného záujmu: patrí medzi spolu-zakladateľov Slovak Reproducibility Network/Spoločenstva otvorenej vedy, ktoré má za cieľ šíriť transparentné vedecké praktiky (https://www.slovakrn.org/my).  Spolu s kolegami z piatich ústavov SAV, v. v. i., sa podieľa aj na projekte Kreatívna veda, ktorý má ambíciu v priamej spolupráci s učiteľmi základných škôl zatraktívniť obsah vyučovania prírodovedných predmetov a zároveň rozvinúť kritické myslenie a tvorivosť žiakov.

Ing. Martin Nosko, PhD.

Riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.,. 
Predkladateľ projektu a líder za tému Fyzika.

Martin Nosko je autorom množstva vedeckých prác s významným ohlasom vo vedeckej komunite. Je držiteľom piatich domácich a jedného zahraničného ocenenia. Od roku 2016 je členom vedeckej rady ÚMMS SAV,v. v. i., a členom Komisie č. 7 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV,v. v. i.. Je podpredsedom Spoločnosti pre nové materiály a technológie – SNMT, n. o., a predsedom občianskeho združenia All4Science, o. z., zameraného na popularizáciu vedy.
Angažuje sa v oblasti vzdelávania, zážitkového vzdelávania a priblíženia vedy k mladým ľudom prostredníctvom Letnej školy mladých vedcov, Vedeckého kuriéra a projektu Nájdi v sebe vedca. Po úspešných pokusov realizovať rôznorodé aktivity pre študentov vo veku od 10 do 15 rokov je jedným z predkladateľov projektu Kreatívna veda a lídrom za tému Fyzika.

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD

Samostatný vedecký pracovník, Ústav polymérov SAV, v. v. i., 
Predkladateľ projektu a líder v oblasti Technická výchova.

Alena Opálková Šišková je samostanou vedeckou pracovníčkou a v súčasnosti pôsobí na oddelení syntézy a charakterizácie polymérov, Ústavu polymérov SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa zameriava na vývoj a testovanie nanovlákenných membrán pre filtračné aplikácie na báze recyklovaných plastov a biodegradovateľných polymérov. V roku 2018 bola členkou kolektívu oceneného „Cenou SAV“ za popularizáciu vedy, konkrétne za akciu: Nájdi v sebe vedca. Okrem toho je predsedníčkou občianskeho združenia All4Science, o. z., zameraného na popularizáciu vedy, členkou organizačného tímu jarných a letných vedeckých táborov (od roku 2019 do súčasnosti), letnej školy mladých vedcov (od roku 2019 do súčasnosti) ako aj dlhoročnou účastníčkou popularizačných akcií ako Európska noc výskumníkov a dni otvorených dverí na Ústave polymérov SAV, v. v. i. Naviac spolupracuje aj na prepájaní vedy, technológií a umenia pod titulom NANO-Art (https://polymer.sav.sk/NANO-Art/). V prezentovanom systémovom programe pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied sa Alena venuje hlavne oblasti technickej výchovy, ktorá by mala predovšetkým rozvíjať manuálne zručnosti žiakov.

Ing. Pavol Farkaš, PhD.

Samostatný vedecký pracovník, vedúci Oddelenia imunochémie glykokonjugátov na Chemickom ústave SAV, v. v. i.
Predkladateľ projektu a líder za tému Chémia.

PF má dlhoročnú prax s izoláciami a chemickými modifikáciami mikrobiálnych polysacharidov, zaoberá sa syntézou a charakterizáciou multivalentných glykokonjugátov. Pracoval aj ako technický editor v Chemical Papers. Stal sa držiteľom podporného fondu Štefana Schwarza. Je dvojnásobný laureát ceny SAV za popularizáciu vedy.

Ing. Miroslav Ferko, PhD.

Samostatný vedecký pracovník, zástupca vedeckého riaditeľa, Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV, v.v.i.

Predkladateľ projektu a líder za tému Biológia.

Miroslav Ferko sa významne angažuje v oblasti propagácie mladých vedeckých talentov. Je nositeľom dvoch ocenení "Cena SAV" za popularizáciu vedy. Je predsedom občianskeho združenia Preveda, v ktorom spolu s kolegom Ing. Farkašom dlhoročne vytvára podmienky pre moderné vzdelávanie a prezentáciu mladej vedeckej obce prostredníctvom "Interaktívnej konferencie mladých vedcov".

Odborne sa venuje problematike experimentálnej kardioprotekcie na úrovni srdca a srdcových mitochondrií so zameraním na štúdium patofyziologických mechanizmov poškodenia srdca pri rôznych typoch ochorení. Spoločne s pracovným tímom sa v rámci vedeckých projektov sústredí na identifikáciu regulačných zmien na úrovni proteomických analýz metódou hmotnostnej spektrometrie.

Realizátori projektu:
https://www.sav.sk/
https://www.sav.sk/ http://chem.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ http://www.umms.sav.sk/ http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=44
S podporou:
https://www.minedu.sk/ https://uniba.sk/ https://preveda.sk/ https://www.all4science.sk/